รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.กิ่งแก้ว ทิศตึง สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ tonkaew@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านปง ตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การดำรงอยู่ของวัฒนธรรม การชนกว่างภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 2564 นักวิจัยร่วม
2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
3 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านปง ตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการผลิตข้าวนาโยนของเกษตรกรในเขตเทศบาลป่าตันนาครัวอ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ตัวตนของคนมอญ: ปฏิบัติการทางสังคมเพื่อนิยามตัวตนของชาวมอญในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ 2565 หัวหน้า
2 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาขยะในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้า
3 ร่างทรง และพื้นที่ทางสังคมของคนข้ามเพศ 2559 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 การจัดการทุนชุมชนผ่านการเรียนรู้เครื่องมือศึกษาวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม PRA 2559 หัวหน้า