รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ สังกัด คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ atchara@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 อิทธิพลคั่นกลางของเครือข่ายธุรกิจและการปรับตัวที่มีต่อความเป็นผู้ประกอบการไปสู่ประสิทธิภาพของผู้ประกอบการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA EXTRA PLUS เพื่อการบริการระดับสากลในประเทศไทย 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิดลำปางแบรนด์ 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การจัดการความเสี่ยงและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาสมรรถนะโฮมสเตย์ของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๘ : รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๔ : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การวิเคราะห์แนวทางการยกระดับปุ๋ยไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุกของธุรกิจชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 อิทธิพลคั่นกลางของเครือข่ายธุรกิจและการปรับตัวที่มีต่อความเป็นผู้ประกอบการไปสู่ประสิทธิภาพของผู้ประกอบการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA EXTRA PLUS เพื่อการบริการระดับสากลในประเทศไทย 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิดลำปางแบรนด์ 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ชุดโครงการ :การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยแนวคิดลำปางแบรนด์ 2566 นักวิจัยร่วม
4 อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดและการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในประเทศไทย 2566 นักวิจัยร่วม
5 แผนงานวิจัย เรื่อง ระบบการจัดการตนเองของชุมชนท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนาศักยภาพและการรองรับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ภายใต้รูปแบบปกติใหม่ (New Normal) 2565 นักวิจัยร่วม
6 การจัดการความเสี่ยงและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
8 การพัฒนาสมรรถนะโฮมสเตย์ของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน 2562 นักวิจัยร่วม
10 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๘ : รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๔ : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 การวิเคราะห์แนวทางการยกระดับปุ๋ยไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุกของธุรกิจชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 ปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสมของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สายสนับสนุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน 2560 นักวิจัยร่วม
14 การบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวของชุมชนพื้นที่ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
15 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๕ : การกำหนดแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560 นักวิจัยร่วม
16 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๗ : การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 2560 นักวิจัยร่วม
17 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๙ : การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมในเขตตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
18 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๗ : การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้วยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่เอื้อประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชน ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
19 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๘ : แนวทางการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
20 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๔ : แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตรชุมชนหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
21 กลไกการจัดการกลุ่มของผู้ประกอบการผลิตไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 2560 นักวิจัยร่วม
22 แผนงานวิจัย : การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน 2560 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 กลไกการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟเพื่อสร้างศักยภาพ ในการแข่งขัน 0 ผู้ร่วม
2 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) 2565 หัวหน้า
3 การพัฒนาองค์การ 2566 หัวหน้า
4 อิทธิพลของภาวะผู้ประกอบการและวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ 2556 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน