รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.พรสวรรค์ มณีทอง สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี/สาขาวิชาดนตรีศึกษา วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ cute@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การเสริมสร้างสุนทรียภาพเพื่อสร้างคุณค่าในตนของผู้สูงอายุ 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกดอยฮาง บ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการวงโยธวาทิตต้นแบบสู่การปฏิบัติของวงโยธวาทิตโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของวงโยธวาทิตในเขตเทศบาลนครลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนารูปแบบงานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 แผนงานวิจัย เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
3 แผนงานวิจัยเรื่อง : มนต์เสน่ห์ดนตรีขิมภูมิปัญญาทรงคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นของตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
4 การเสริมสร้างสุนทรียภาพเพื่อสร้างคุณค่าในตนของผู้สูงอายุ 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
5 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกดอยฮาง บ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การเสริมสร้างเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของผู้สูงอายุ 2563 นักวิจัยร่วม
7 การลดปัญหาที่ฟันผุของเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
8 การถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการวงโยธวาทิตต้นแบบสู่การปฏิบัติของวงโยธวาทิตโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของวงโยธวาทิตในเขตเทศบาลนครลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การเสริมสร้างสุนทรียภาพเพื่อสร้างคุณค่าในตนของผู้สูงอายุ 0 ผู้ร่วม
2 การสืบสานดนตรีพื้นบ้านผ่านสื่อแอนิเมชั่น สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า สะล้อ ซอ ซึง 2560 หัวหน้า
3 การศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของวงโยธวาทิตในเขตเทศบาลนครลำปาง 2559 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน