รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ wutthiratp@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ผลของการใช้ความเย็นเฉียบพลันร่วมกับการเคลือบผิวด้วยเจลว่านหางจระเข้ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะนาว 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ผลของการจุ่มแคลเซียมคลอไรด์ร่วมกับการใช้ความเย็นเฉียบพลันหลังการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพการเก็บรักษาของผักคะน้าไฮโดรโพนิกส์ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบ โรงอบแห้งที่สามารถรักษาคุณภาพของเชียงดา 2565 นักวิจัยร่วม
2 กลไกการขับเคลื่อนเพื่อการเติบโนทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
3 ผลของการใช้ความเย็นเฉียบพลันร่วมกับการเคลือบผิวด้วยเจลว่านหางจระเข้ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะนาว 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ผลของการจุ่มแคลเซียมคลอไรด์ร่วมกับการใช้ความเย็นเฉียบพลันหลังการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพการเก็บรักษาของผักคะน้าไฮโดรโพนิกส์ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ผลของระยะเวลาการใช้ออกซิเจนในระบบไฮโดรพอนิกส์ด้วยเทคนิคน้ำลึกต่อผลผลิตและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของคะน้าซึ่งเก็บรักษาที่อุณหภูมิแตกต่างกัน 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน