รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ภัทรนัย ไชยพรม สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ pattaranai.cha@gmail.com
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการกระจายเชิงพื้นที่โรคหลอดเลือดสมองในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการกระจายเชิงพื้นที่โรคหลอดเลือดสมองในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) และผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ กลุ่มวัยทำงาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิงไทยในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งหนึ่ง จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มวัยทำงาน กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะเสี่ยงหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน บ้านแม่ทะหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
7 โครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรไทยพื้นบ้านจากการมีส่วนร่วมในตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน