รายงานข้อมูลนักวิจัย
นายศักดิ์สิทธิ์ คำหลวง สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การจัดการห่วงโซ่อุปาทานวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นปลอดภัยที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรปลอดภัย ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
2 การพัฒนากระบวนการผลิตและเครือข่ายการผลิตข้าวแต๋นให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 2560 นักวิจัยร่วม
3 การลดปัญหาการแตกหักของแผ่นข้าวแต๋นดิบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นไรซ์เบอรร์รี่อบพองด้วยไมโครเวฟ 2560 นักวิจัยร่วม
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดนางฟ้าและวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่า 2560 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 สนับสนุนการจัดบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร การอบรมเทคนิคการสร้างแบรนด์สินค้าแก่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทางการเกษตร 2561 หัวหน้า