รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.นิรมล ทะจะกัน สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ niramol@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาความตระหนักรู้หน่วยเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สื่อประสมช่วยการเรียนภาษา 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาความตระหนักรู้หน่วยเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาความตระหนักรู้หน่วยเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สื่อประสมช่วยการเรียนภาษา 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาความตระหนักรู้หน่วยเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การประเมินความจำเป็นใช้ทักษะการสื่อสารฟัง-พูดภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ตำรวจและตำรวจจราจร จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 Improving English Phonemic Awareness of Thai Grade One students at Thetsaban 1 School (BanSan Muan Moon) 2560 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน