รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี/สาขาวิชาดนตรีศึกษา วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ pongvikran.m@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การซอปอยข้าวสังฆ์ : บทบาทดนตรีและแนวทางการดำรงอยู่ในวัฒนธรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 วงกลองมองเชิง : อัตลักษณ์ทางดนตรีในมิติวัฒนธรรมชาวไทใหญ่แม่ฮ่องสอน 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การซอปอยข้าวสังฆ์ : บทบาทดนตรีและแนวทางการดำรงอยู่ในวัฒนธรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 วงกลองมองเชิง : อัตลักษณ์ทางดนตรีในมิติวัฒนธรรมชาวไทใหญ่แม่ฮ่องสอน 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 คีตรังสรรค์เพื่อสร้างบรรยากาศของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน