รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ monamie@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง 2557 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง 2557 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 กกกกกกกกกก 2561 หัวหน้า
2 ประสิทธิภาพผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิรูปของเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2559 หัวหน้า
3 การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
4 ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของผู้นำชุมชน ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลเกาะคา เทศบาลตำบลท่าผา เทศบาลตำบลนาแก้ว และเทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการบริการวิชาการ ภายใต้แนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) 2561 ผู้ร่วม