รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ monamie@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 3 : การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนเชิงบูรณาการโดยใช้ต้นทุน ศักยภาพ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาพื้นที่อำเภองาว และอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขความยากจนระดับจังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2562 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
7 รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง 2557 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 3 : การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนเชิงบูรณาการโดยใช้ต้นทุน ศักยภาพ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาพื้นที่อำเภองาว และอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
3 การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขความยากจนระดับจังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2562 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
8 รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง 2557 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2565 ผู้ร่วม
2 กกกกกกกกกก 2561 หัวหน้า
3 ประสิทธิภาพผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิรูปของเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2559 หัวหน้า
4 การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
5 ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของผู้นำชุมชน ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลเกาะคา เทศบาลตำบลท่าผา เทศบาลตำบลนาแก้ว และเทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการบริการวิชาการ ภายใต้แนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) 2561 ผู้ร่วม