รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.นิศาชล พรมดี สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ Nisachon@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๑ : การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2560 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 สภาพและปัญหาด้านการศึกษาวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : ศึกษากรณีโรงเรียนในเขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๑ : การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2560 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทอผ้ากี่กระตุก ของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
3 สภาพและปัญหาด้านการศึกษาวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : ศึกษากรณีโรงเรียนในเขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน