รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ punchavee@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางสำหรับบำรุงริมฝีปากจากสารสกัดเชียงดาในชุมชน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การจัดการระบบน้ำบริโภคในครัวเรือน และน้ำเพื่อทำการเกษตรปลอดภัยในชุมชนบ้านปู่จ้อย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 การผลิตถ่านกัมมันต์ของเหลือทิ้งจากสับปะรดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทางด้าน เทคโนโลยีอาหาร 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปริมาณสารโพลาร์ และการใช้น้ำมันทอดชนิดอื่น เพื่อทดแทนน้ำมันปาล์ม ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การศึกษาผลกระทบจากของเสียในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาระบบกรองน้ำอย่างง่ายต้นทุนต่ำ คุณภาพสูงจากวัสดุในชุมชน 2566 นักวิจัยร่วม
2 โครงการย่อย 3 การยกระดับผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากขิงบ้านผาแดงสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 2566 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางสำหรับบำรุงริมฝีปากจากสารสกัดเชียงดาในชุมชน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางสำหรับทำความสะอาดและบำรุงผิวจากสารสกัดพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของชุมชนตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
5 การบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านสัก ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ..ลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
6 การจัดการระบบน้ำบริโภคในครัวเรือน และน้ำเพื่อทำการเกษตรปลอดภัยในชุมชนบ้านปู่จ้อย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
7 การพัฒนาระบบกรองน้ำครัวเรือนสำหรับชุมชนห่างไกลแบบยั่งยืน 2563 นักวิจัยร่วม
8 การผลิตถ่านกัมมันต์ของเหลือทิ้งจากสับปะรดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทางด้าน เทคโนโลยีอาหาร 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การประยุกต์ใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุดูดซับเพื่อลดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดข้าวแต๋น 2562 นักวิจัยร่วม
10 การพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเซรามิกสีเขียว 2561 นักวิจัยร่วม
11 การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปริมาณสารโพลาร์ และการใช้น้ำมันทอดชนิดอื่น เพื่อทดแทนน้ำมันปาล์ม ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 การศึกษาผลกระทบจากของเสียในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทยบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ 2559 นักวิจัยร่วม
14 การพัฒนาวิธีตรวจวัดคุณภาพแก๊สโซฮอล์โดยวิธีอาศัยการวิเคราะห์เชิงเวลา 2559 นักวิจัยร่วม
15 การผลิตเซรามิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเซรามิกส์ จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
16 การผลิตเซรามิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การศึกษามลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกขนาดเล็กในจังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
2 มลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
3 การสร้างชุดตรวจสอบปริมาณฟอร์มาลินผ่านโทรศัพท์มือถือในตัวอย่างอาหาร 0 หัวหน้า
4 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการปริมาณสาร ฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากผลิตภัณฑ์หม่อนผสมน้ำสับปะรดสกัดเข้มข้น 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน