รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์ สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ Duangporn@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การศึกษาแนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โคงการย่อยที่ 1 กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 โครงการย่อยที่ 2 : การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องดนตรีขิมสู่การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ สำหรับนักเรียนในตำบลทุ่งฝาย จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
3 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การศึกษาแนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนนำร่องในเขตอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน