รายงานข้อมูลนักวิจัย
นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ prawit_ya@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ชุดโครงการ :การยกระดับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรถพุ่มพวงในยุคความปกติใหม่ 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ชุดโครงการ :การยกระดับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรถพุ่มพวงในยุคความปกติใหม่ 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ทดสอบ 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขฯ และ พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ระหว่าง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเ 2561 หัวหน้า