รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ศิริมา เอมวงษ์ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ Sirima@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ปัจจัยทำให้เกิดการแตกร้าวของเนื้อดินปั้นกรณีศึกษางานปั้นดอกไม้สำหรับตำแหน่งชิ้นงานเซรามิกรูปแบบตะกร้าสานโรงงานจำปาเซรามิกอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การรีไซเคิลเศษแก้วเพื่อผลิตกระเบื้องประดับ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ศึกษาการนำวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานเซรามิกเป็นส่วนผสมเนื้อดินสำหรับการผลิตกระถางปลูกต้นไม้ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะของการนำดินเชื้อผสมกับเนื้อดินสโตนแวร์ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาผู้ประกอบการเซรามิกระดับครัวเรือนด้วยอัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
2 ปัจจัยทำให้เกิดการแตกร้าวของเนื้อดินปั้นกรณีศึกษางานปั้นดอกไม้สำหรับตำแหน่งชิ้นงานเซรามิกรูปแบบตะกร้าสานโรงงานจำปาเซรามิกอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การรีไซเคิลเศษแก้วเพื่อผลิตกระเบื้องประดับ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ศึกษาการนำวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานเซรามิกเป็นส่วนผสมเนื้อดินสำหรับการผลิตกระถางปลูกต้นไม้ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะของการนำดินเชื้อผสมกับเนื้อดินสโตนแวร์ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การรีไซเคิลเศษแก้วเพื่อผลิตกระเบื้องประดับ 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน