ข้อมูลเครือข่าย MOU

รายละเอียดเครือข่าย MOU

ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและการวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บริการวิชาการ

2560-06-29
2560-06-29
2564-06-29
5
เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ การวิจัย และที่ปรึกษาการดำเนินงานในเชิงบูรณาการ
-

# หน่วยงาน ผู้ลงนาม ตำบล / อำเภอ / จังหวัด
1 เทศบาลตำบลแม่ทะ นายกเทศมนตรี 110/10 ม.10 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
# กิจกรรม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ระดับความสำเร็จ
-