ข้อมูลเครือข่าย MOU

รายละเอียดเครือข่าย MOU

ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและการวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บริการวิชาการ

2560-10-24
2560-10-24
2565-10-24
5
เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ การวิจัยแก่ท้องถิ่น และที่ปรึกษาการดำเนินงานในเชิงบูรณาการ
-

# หน่วยงาน ผู้ลงนาม ตำบล / อำเภอ / จังหวัด
1 เทศบาลตำบลวังดิน นายกเทศมนตรี ต.วังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน
# กิจกรรม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ระดับความสำเร็จ
-