โครงการวิจัย
ล้าง
สถิติโครงการวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีงบประมาณ 2558 - 2565
ลำดับ รหัสงานวิจัย ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย จัดการ
21 25650073 2565 กลยุทธ์ด้านการจัดการโฮมสเตย์ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รายละเอียด
22 25650066 2565 การกระจายตัวของแหล่งไดอะตอมไมต์และคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการ บริเวณชั้นหินโผล่ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รายละเอียด
23 25630201 2563 กลไกการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านป่าเหมี้ยง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง รายละเอียด
24 25630215 2563 กลไกการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนของศูนย์ปิ๊กมาดี บ้านทุ่งหก ต.วอแก้ว อ. ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รายละเอียด
25 25630113 2563 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการศึกษายุค 4.0 รายละเอียด
26 25630175 2563 การขับเคลื่อนเชิงพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีบริหารที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการดำเนินงานขององค์กร กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียด
27 25630090 2563 การขับเคลื่อนระบบสุขภาพแบบบูรณาการ โดยธรรมนูญสุขภาวะชุมชนของผู้สูงอายุตำบลนิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง รายละเอียด
28 25630063 2563 การควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเน่าของผลดีปลี ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง รายละเอียด
29 25630202 2563 การคัดกรองนักศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันโดยใช้กฎการจําแนกต้นไม้ตัดสินใจ รายละเอียด
30 25600008 2560 การควบคุมการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในการผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบชิ้นส่วนสำเร็จ รายละเอียด
31 2560102 2560 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสำหรับสินค้าสมุนไพร รายละเอียด
32 2560030 2560 การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของครั่งในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียด
33 2560083 2560 การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งด้วยวิธีการเชิงแนวปะการัง กรณีศึกษาการขนส่งข้าวสาร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รายละเอียด
34 2560057 2560 การกระจายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการจราจรในพื้นที่เขตเมือง: กรณีศึกษาเขตเมืองลำปาง รายละเอียด
35 2559130 2559 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักแบบโฮมสเตย์ ในจังหวัดลำปาง รายละเอียด
36 2559010 2559 กลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างความตลกบนหน้าแฟนเพจ ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ในเฟซบุ๊ก รายละเอียด
37 2559174 2559 การคัดแยกยีน HIP57 จากแบคทีเรีย Xenorhabdus nematophila ที่อาศัยในไส้เดือนฝอย สายพันธุ์ไทย รายละเอียด
38 2558178 2558 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีกิจกรรมเด่นในการย่อยสลายซังข้าวโพด รายละเอียด
39 2558130 2558 การควบคุมต้นทุนวัสดุในการติดตั้งผนังแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิท รายละเอียด
40 2558228 2558 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสำหรับเนื้อดินไฟต่ำร่วมกับกลุ่มผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง