โครงการวิจัย
ล้าง
สถิติโครงการวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีงบประมาณ 2558 - 2565
ลำดับ รหัสงานวิจัย ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย จัดการ
41 25650064 2565 การจัดการคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในยุค New Normal ในจังหวัดลำปาง รายละเอียด
42 25650157 2565 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียด
43 25640122 2564 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียด
44 25640097 2564 การคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนประถมศึกษา รายละเอียด
45 25640117 2564 การจัดการกำไรของบริษัทที่เสนอขายหุ้นใหม่ แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก : หลักฐาน เชิงประจักษ์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียด
46 25640012 2564 การจัดการความรู้ในการดำรงอยู่ของภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในศตวรรษที่ 21 ของจังหวัดลำปาง รายละเอียด
47 25630168 2563 การจัดการความเสี่ยงและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง รายละเอียด
48 25630186 2563 การจดจำในตราสินค้าของผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน รายละเอียด
49 25630174 2563 การจัดการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ชุมชนข้าวแต๋นเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิตชุมชนบ้านทุ่งม่านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รายละเอียด
50 25630012 2563 การจัดการระบบน้ำเพื่อทำการเกษตรแบบปลอดภัย รายละเอียด
51 25610049 2561 การจัดการรายได้ เงินออม และสวัสดิการทางสังคมในช่วงวัยชราภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่เป็นสุขของกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียด
52 25610018 2561 การจัดการน้ำเสียในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น รายละเอียด
53 25610035 2561 การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รายละเอียด
54 25600242 2560 การจัดการชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือน ตำบล กล้วยแพะ และ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รายละเอียด
55 25600226 2560 การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง รายละเอียด
56 2560041 2560 การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนแบบเม็ดเพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตข้าวแต๋นในพื้นที่จังหวัดลำปาง รายละเอียด
57 25600231 2560 การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง รายละเอียด
58 25600212 2560 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาด้านการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตข้าวแต๋น รายละเอียด
59 2559106 2559 การจัดการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รายละเอียด
60 2558140 2558 การจัดการเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาอย่างเหมาะสมเพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในพริก รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง