โครงการวิจัย
ล้าง
สถิติโครงการวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีงบประมาณ 2558 - 2566
ลำดับ รหัสงานวิจัย ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย จัดการ
61 25650158 2565 การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในรายวิชาการประกันคุณภาพทางการศึกษา ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รายละเอียด
62 25650161 2565 การจัดการเรียนรู้แบบนำตนเอง เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รายละเอียด
63 25650014 2565 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา รายละเอียด
64 25650052 2565 การใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รายละเอียด
65 25650054 2565 การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กระบวนการการเรียนการสอนของรูปแบบ JICSAW เพื่อพัฒนาการอ่านในด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา รายละเอียด
66 25640104 2564 การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์เฉพาะในด้านวรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา รายละเอียด
67 25640075 2564 การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง ขนมปังแป้งปราศจากกลูเตนเพื่อพัฒนาทักษะ แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู รายละเอียด
68 25640114 2564 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา รายละเอียด
69 25640124 2564 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดนำเสนอภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียด
70 25640113 2564 การใช้การเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มพูนความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รายละเอียด
71 25630099 2563 การจัดการเรียนรู้ภาษาจีนบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน รายละเอียด
72 25610100 2562 การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากไผ่และผ้าปักอัตลักษณ์ชุมชนสู่การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง รายละเอียด
73 25610061 2561 การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียด
74 25610064 2561 การจัดทำแผนชุมชมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียด
75 25610039 2561 การจัดการห่วงโซ่อุปาทานวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นปลอดภัยที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรปลอดภัย ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง รายละเอียด
76 25600079 2560 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับสังคมผู้สูงอายุ รายละเอียด
77 2559053 2559 การจัดความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของระบบและเป้าหมายทางธุรกิจโดยการพัฒนาระบบกรณีตัวอย่างของระบบห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง รายละเอียด
78 2558145 2558 การจัดจำแนกและหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากแบคทีเรียย่อยเซลลูโลสในการย่อยสลายเซลลูโลซิกไฟเบอร์จากธรรมชาติเพื่อผลิตไบโอเอทานอล รายละเอียด
79 2558200 2558 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง รายละเอียด
80 2558028 2558 การจัดกิจกรรมเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี มาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวังลำปาง รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง