โครงการวิจัย
ล้าง
สถิติโครงการวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีงบประมาณ 2558 - 2567
ลำดับ รหัสงานวิจัย ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย จัดการ
81 25660055 2566 การใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ในด้านวรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายละเอียด
82 25660058 2566 การใช้ความคิดรวบยอดในการสอนภาษาร่วมกับการป้อนกลับ เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รายละเอียด
83 25660026 2566 การใช้ทฤษฎีพื้นที่รอยต่อพัฒนาการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการตอบสนองการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ รายละเอียด
84 25650149 2565 การใช้เทคนิคการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับครูที่สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น รายละเอียด
85 25650026 2565 การใช้ดัชนีหัวใจเชิงนิเวศในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำวัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รายละเอียด
86 25650052 2565 การใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รายละเอียด
87 25650054 2565 การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กระบวนการการเรียนการสอนของรูปแบบ JICSAW เพื่อพัฒนาการอ่านในด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา รายละเอียด
88 25640104 2564 การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์เฉพาะในด้านวรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา รายละเอียด
89 25640113 2564 การใช้การเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มพูนความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รายละเอียด
90 25630146 2563 การใช้ชุดกิจกรรม Word Families เพื่อพัฒนาการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม รายละเอียด
91 25630149 2563 การใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษา รายละเอียด
92 25610100 2562 การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากไผ่และผ้าปักอัตลักษณ์ชุมชนสู่การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง รายละเอียด
93 25610061 2561 การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียด
94 25610064 2561 การจัดทำแผนชุมชมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียด
95 25610010 2561 การใช้นวัตกรรมด้านพลังงานในการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ปงยางคกโมเดล รายละเอียด
96 25600088 2560 การใช้โซเดียมอะซิเตทและโพแทสเซียมซอร์เบทเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น รายละเอียด
97 25600079 2560 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับสังคมผู้สูงอายุ รายละเอียด
98 2559112 2559 การใช้ตะกอนประปา และเศษบิสกิตมาเป็นส่วนผสมในเนื้อดินสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก รายละเอียด
99 2559073 2559 การใช้ถ่านชีวภาพเพื่อกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงคุณภาพดินสำหรับการปลูกข้าวโพดในชุมชนบ้านแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียด
100 2558200 2558 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง