โครงการวิจัย
ล้าง
สถิติโครงการวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีงบประมาณ 2558 - 2565
ลำดับ รหัสงานวิจัย ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย จัดการ
1041 25650036 2565 อุดมการณ์และการต่อสู้ทางอุดมการณ์ในหนังสือสำหรับเด็ก รายละเอียด
1042 25640044 2564 ฮวงจุ้ย อำนาจ-ความรู้ และการกลายเป็น space coach ของสังคมไทย รายละเอียด
1043 25640085 2564 ไฮเวยาธิปไตย : อำนาจของถนนกับพลวัต การคมนาคมขนส่งของประเทศไทย รายละเอียด
1044 2560027 2560 อุดมการณ์สังคมในวรรณกรรมไทยแนวเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียด
1045 2559007 2559 อุดมการณ์ความเป็นหญิงในสำนวนไทย รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง