โครงการวิจัย
ล้าง
สถิติโครงการวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีงบประมาณ 2558 - 2565
ลำดับ รหัสงานวิจัย ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย จัดการ
1061 25650036 2565 อุดมการณ์และการต่อสู้ทางอุดมการณ์ในหนังสือสำหรับเด็ก รายละเอียด
1062 25640044 2564 ฮวงจุ้ย อำนาจ-ความรู้ และการกลายเป็น space coach ของสังคมไทย รายละเอียด
1063 25640085 2564 ไฮเวยาธิปไตย : อำนาจของถนนกับพลวัต การคมนาคมขนส่งของประเทศไทย รายละเอียด
1064 25630167 2563 อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียด
1065 25630125 2563 อิทธิพลของภาษาไทยถิ่นเหนือที่มีผลต่อการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียด
1066 2560027 2560 อุดมการณ์สังคมในวรรณกรรมไทยแนวเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียด
1067 2559007 2559 อุดมการณ์ความเป็นหญิงในสำนวนไทย รายละเอียด
1068 25570002 2559 อิทธิพลของภาวะการเป็นผู้ประกอบการองค์การและการมุ่งเน้นตลาดที่มีต่อผลการประกอบการเพื่อสังคม : หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้เสีย รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง