โครงการวิจัย
ล้าง
สถิติโครงการวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีงบประมาณ 2558 - 2566
ลำดับ รหัสงานวิจัย ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย จัดการ
1081 25650036 2565 อุดมการณ์และการต่อสู้ทางอุดมการณ์ในหนังสือสำหรับเด็ก รายละเอียด
1082 25640044 2564 ฮวงจุ้ย อำนาจ-ความรู้ และการกลายเป็น space coach ของสังคมไทย รายละเอียด
1083 25640085 2564 ไฮเวยาธิปไตย : อำนาจของถนนกับพลวัต การคมนาคมขนส่งของประเทศไทย รายละเอียด
1084 25630167 2563 อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียด
1085 25630125 2563 อิทธิพลของภาษาไทยถิ่นเหนือที่มีผลต่อการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียด
1086 2560027 2560 อุดมการณ์สังคมในวรรณกรรมไทยแนวเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียด
1087 2559007 2559 อุดมการณ์ความเป็นหญิงในสำนวนไทย รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง