โครงการวิจัย
ล้าง
สถิติโครงการวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีงบประมาณ 2558 - 2567
ลำดับ รหัสงานวิจัย ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย จัดการ
101 25660147 2566 การซอปอยข้าวสังฆ์ : บทบาทดนตรีและแนวทางการดำรงอยู่ในวัฒนธรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด
102 25660061 2566 การต่อยอดการเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาหัตถศิลป์ชนเผ่า เพื่อส่งเสริมชุมชนพึ่งตนเอง ของจังหวัดลำปาง รายละเอียด
103 25650152 2565 การต่อยอดการเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมสินค้าข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อนหนึ่งเดียวในประเทศ เพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนด้านการท่องเที่ยวและตลาดดิจิทัล รายละเอียด
104 25650053 2565 การใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการป้อนกลับในการเรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถการอ่านสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รายละเอียด
105 25640094 2564 การดำรงอยู่ของวัฒนธรรม การชนกว่างภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคเหนือ รายละเอียด
106 25640083 2564 การใช้วรรณกรรมท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์ รายละเอียด
107 25630185 2563 การตลาดการกีฬาเพื่อสร้างคุณค่าแก่ตราสินค้า กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา รายละเอียด
108 25630062 2563 การตอบสนองของไดอะตอมที่มีต่อพาราควอตและไกลโฟเซตภายใต้ห้องปฏิบัติของไหลการขนาดเล็ก รายละเอียด
109 25630076 2563 การดูดซับโลหะหนักด้วยถ่านกัมมันต์จากของที่เหลือทิ้งทางการเกษตร รายละเอียด
110 25630143 2563 การใช้แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบกว้างเพื่อเพิ่มพูนความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รายละเอียด
111 25630006 2563 การต่อยอดนวัตกรรมด้านความปลอดภัยการเคลื่อนไหวทางกายของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียด
112 25610025 2561 การตรวจวัดและการประเมินประสิทธิภาพเตาเผาเซรามิกในจังหวัดลำปาง เพื่อลดต้นทุนการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
113 25600002 2560 การใช้ประโยชน์จากเถ้าลอยและกากแคลเซียมคาร์ไบด์สำหรับงานวัสดุก่อสร้าง รายละเอียด
114 2560086 2560 การใช้ประโยชน์จากราปฏิปักษ์(Trichoderma spp.) เพื่อยับยั้งโรคใบไหม้ข้าวในแปลงข้าวอินทรีย์ ต. ชมพู อ. เมือง จ. ลำปาง รายละเอียด
115 2559058 2559 การใช้เรสต์ฟูลเว็บเซอร์วิสและคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับโมบายส์แอพพลิเคชัน รายละเอียด
116 2559018 2559 การใช้ประโยชน์จากเถ้าหนักและแคลเซียมคาร์ไบด์ที่มีต่อกำลังรับแรงอัดและโครงสร้างทางจุลภาคของจีโอโพลิเมอร์ รายละเอียด
117 2559138 2559 การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทยบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ รายละเอียด
118 2559100 2559 การตรวจสอบหาโครโมจีนิครีเอเจนต์ที่เหมาะสมสำหรับการหาปริมาณ โลหะหนักด้วยเทคนิคยูวีวิสิเบิลสเปกโตรโฟโตเมทรี รายละเอียด
119 2558138 2558 การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา รายละเอียด
120 2558128 2558 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง-พูด ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง