ข้อมูลโครงการวิจัย | รายละเอียดงานวิจัย
รหัสโครงการ
2558007
ชื่อโครงการ
[ไทย] การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุในการผลิตเซรามิกอย่างมีส่วนร่วม ของชุมชนบ้านหมอสม ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
[Eng] A participatory study of development of products from broken floor tiles at Ban Mhor - som Community , Pongsanthong Subdistict, Meung District in Lampang Province.
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ประเภทงานวิจัย
-
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณภายใน
ประเภทแหล่งทุนที่ 1
งบประมาณแผ่นดิน [งบประมาณ 400,000.00 บาท]
คำสำคัญ
[ไทย] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เศษวัสดุในการผลิตเซรามิก การมีส่วนร่วม,การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เศษวัสดุในการผลิตเซรามิก การมีส่วนร่วม
[Eng] Product development Ceramic Raw Materials participation
ประเภทการวิจัย
การวิจัยพื้นฐาน
สาขาด้านการวิจัย
สังคมศาสตร์
ระยะเวลาการทำวิจัย
1 ปี
วันที่เริ่มต้นการทำวิจัย
01-10-2557
วันที่สิ้นสุดการทำวิจัย
30-09-2558
หน่วยงานที่สนับสนุนการทำวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน วช.
หนังสือรับรอง (คน)
-
หนังสือรับรอง (สัตว์)
-
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
-
มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา
-
เลขที่สัญญา (ถ้ามี)
-
จังหวัด
ลำปาง
อำเภอ
เมืองลำปาง
ตำบล
ปงแสนทอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (เป้าประสงค์)
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (ยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (เป้าประสงค์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์)
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์)
4.4 เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (แผนงาน)
1.4.3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตอย่างสร้างสรรค์และเสริมพลังท้องถิ่นและชุมชนท่องเที่ยว (Community-based Tourism : CBT)
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัมนาทางสังคม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
การสร้างระบบกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม
สาขาการวิจัยหลัก OECD *
มนุษยศาสตร์
สาขาการวิจัยย่อย OECD *
มนุษยศาสตร์ : มนุษยศาสตร์อื่น ๆ
สาขา ISCED (รหัสหลัก)*
02 Arts and humanities
สาขา ISCED (รหัสย่อย1)*
021 Arts
สาขา ISCED (รหัสย่อย2)*
0200 Arts and humanities not further defined
สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์
หัวหน้าโครงการวิจัย
ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
หัวหน้าโครงการวิจัย
สัดส่วนการมีส่วนร่วม
70%
เวลาที่ทำวิจัย (ชั่วโมง/สัปดาห์)
-
สัดส่วนงบประมาณ
200,000.00
ศิริกร อิ่นคำ
นักวิจัยร่วม
ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
นักวิจัยร่วม
สัดส่วนการมีส่วนร่วม
30%
เวลาที่ทำวิจัย (ชั่วโมง/สัปดาห์)
-
สัดส่วนงบประมาณ
200,000.00
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง