ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
โครงการบริการวิชาการ เรื่องการส่งเสริมการส่งออกข้าว
2561-07-01
งบรายได้
20000 บาท
ด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ
ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง