ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
โครงการบูรณาการพัธกิจเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาม Cluster ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) จังหวัดลำปาง
2559-12-01
งบประมาณแผ่นดิน
5000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง