ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการการบริการวิชาการกิจกรรมและสื่อการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
2560-06-01
งบประมาณแผ่นดิน
10000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ
ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง