ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชาค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
2560-11-01
งบประมาณแผ่นดิน
20000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
ด้านการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ
ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lat , Long
1. เกิดผลต่อการพัฒนาสาขาวิชา 2. เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 3. เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง