ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
โครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน
2561-01-26
งบประมาณแผ่นดิน
7100 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
ฝ่ายยานพาหนะ
ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง