ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการ Engagement พันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับชุมชน/สังคม กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษโดยการใช้ไคตินและปุ๋ยไส้เดือนดิน
2560-12-01
อื่นๆ
60000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบก่อให้เกิดรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง