ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
ค่ายดาราศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
2560-01-01
8400 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบก่อให้เกิดรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง