การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์
ล้าง
สถิติการเผยแพร่ผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีงบประมาณ 2558 - 2565
ลำดับ ชื่อผลงานเผยแพร่ ชื่อวารสาร คะแนน ประเภทผลงานเผยแพร่ วันเดือนปีที่พิมพ์/เผยแพร่ จัดการ
501 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 หน่วยการเรียนรู้หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย. ผลงานวิจัย 2561-07-07 รายละเอียด
502 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฏีคอนสตัคติวิสต์หน่วยการเรียนรู้อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลและชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ผลงานวิจัย 2561-03-29 รายละเอียด
503 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลงานวิจัย 2560-07-29 รายละเอียด
504 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวเหนียวดำในจังหวัดลำปาง โดยใช้เทคนิค RAPD วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 46(ฉบับพิเศษ 1) ผลงานวิจัย รายละเอียด
505 ผลการใช้เศษเหลือทิ้งทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 46(ฉบับพิเศษ 1) ผลงานวิจัย รายละเอียด
506 การใช้แสงอัลตราไวโอเลตเพื่อกระตุ้นความสามารถในการต้านอนุมูล อิสระและสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในต้นอ่อนทานตะวัน วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 46(ฉบับพิเศษ1) ผลงานวิจัย รายละเอียด
507 The effects of cypermethrin and carbendazim on pollen viability and fruit set in yard long bean cv. Nuae Thong 9 Prawarun Agr. J, 15 (SUPPL. 1) ผลงานวิจัย รายละเอียด
508 นิศากร สุวรรณ. 2561. การตอบสนองต่อสารคาร์เบนดาซิมของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และ Corynespora cassiicola สาเหตุโรคใบจุดในยางพาราในสภาพห้องปฏิบัติการ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย 0.8 ผลงานวิจัย รายละเอียด
509 The effects of spoiled milk on the mortality of Plutella xylostella larvae and Tenebrio molitor larvae Prawarun Agr. J, 15 (SUPPL. 1) ผลงานวิจัย รายละเอียด
510 Adverse effects of carbendazim on pollen morphology, viability and tube growth of Super Hot chili Rajabhat Chiang Mai Research Journal, Special Issue:2019 ผลงานวิจัย รายละเอียด
511 Isolation of bacteria contaminated in plant tissue cultures and theirs effect on mungbean (Vigna radiata) growth Rajabhat Chiang Mai Research Journal, Special Issue:2019 ผลงานวิจัย รายละเอียด
512 Molecular modeling approach for the discovery of Escherichia coli O157:H7 interaction inhibitors of natural product compounds Asian Journal of Chemistry, 31(10) ผลงานวิจัย รายละเอียด
513 ราปนเปื้อนกระเทียมตัดแต่งในตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2563 ผลงานวิจัย รายละเอียด
514 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยระบบภูมิสารสนเทศโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปา วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม .6 ผลงานวิจัย 2564-10-01 รายละเอียด
515 แหวกว่าย 0.6 ผลงานสร้างสรรค์ รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง