ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 - 2566
โครงการวิจัย
1,390
โครงการ
นักวิจัย
424
ท่าน
ผลงานเผยแพร่
560
งาน
โครงการวิจัยต่อปี
บริการวิชาการ
189
ครั้ง
เครือข่าย MOU
15
ครั้ง
ส่งเสริมงานวิจัย
23
ครั้ง
ค่าเฉลี่ยโครงการวิจัยต่อนักวิจัย
9
โครงการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง