การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์
ล้าง
สถิติการเผยแพร่ผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีงบประมาณ 2558 - 2567
ลำดับ ชื่อผลงานเผยแพร่ ชื่อวารสาร คะแนน ประเภทผลงานเผยแพร่ วันเดือนปีที่พิมพ์/เผยแพร่ จัดการ
1 แนวทางการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในชุมชนแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรของตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง การวิจัยและนวัตกรรมเพือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 บทความทางวิชาการ 2561-02-02 รายละเอียด
2 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดลำปาง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 บทความทางวิชาการ 2561-02-02 รายละเอียด
3 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการการฝึกอบรมความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 0.2 บทความทางวิชาการ 2561-03-02 รายละเอียด
4 กลยุทธ์การสื่อสารของประธานชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครจังหวัดลำปาง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 บทความทางวิชาการ 2561-02-02 รายละเอียด
5 กลยุทธ์การสื่อสารของประธานชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครจังหวัดลำปาง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 บทความทางวิชาการ 2561-02-02 รายละเอียด
6 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การใช้สื่อโซเชียลมีเดียของรายการข่าวโทรทัศน์ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 บทความทางวิชาการ 2561-02-02 รายละเอียด
7 ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีต่อคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 บทความทางวิชาการ 2561-02-02 รายละเอียด
8 แนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นสิ่งบ่งชี้ทางภูมศาสตร์ (GI) ของจังหวัดลำปาง บทความทางวิชาการ 2561-02-02 รายละเอียด
9 การใช้แผนการตลาดเสริมสร้างผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในรายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 บทความทางวิชาการ 2561-02-02 รายละเอียด
10 ปัจจัยของผู้ประกอบการ การสนับสนุนของภาครัฐ ประสิทธิผลการบริหารจัดการระบบและการแข่งขันที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วารสารมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา บทความทางวิชาการ 2561-01-01 รายละเอียด
11 โมเดลความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนในโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ บทความทางวิชาการ 2561-01-01 รายละเอียด
12 แนวทางการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิถ์ 0 บทความทางวิชาการ 2561-06-22 รายละเอียด
13 การเล่าเรื่องอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาน้ำปูแจ้ห่ม วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ บทความทางวิชาการ 2561-01-01 รายละเอียด
14 Investigation of Financial Strength of Agro & Foods Industry in Thai Listed Companies Abstract proceeding Book บทความทางวิชาการ 2561-02-01 รายละเอียด
15 Investigation of Financial Strength of Agro & Foods Industry in Thai Listed Companies Abstract proceeding Book บทความทางวิชาการ 3103-10-01 รายละเอียด
16 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบการและความสามารถทางการตลาดที่ส่งต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย(โอทอบ) อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง 0 บทความทางวิชาการ 2560-01-27 รายละเอียด
17 แนวทางการใช้กลยุทธ์ราคาเพื่อเสริมสร้างยอดขายให้กลุ่มข้าวกล้องงอก ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 0 บทความทางวิชาการ 2560-01-27 รายละเอียด
18 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความพูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0 บทความทางวิชาการ 2560-01-27 รายละเอียด
19 ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของศิษย์เก่า สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0 บทความทางวิชาการ 2560-01-27 รายละเอียด
20 การส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบันฑิตย์ Health Wellness สุขภาพและความสุขสบาย บทความทางวิชาการ 2560-03-03 รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง