รายงานข้อมูลนักวิจัย
สถิตินักวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลำดับ คณะ สาขา ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 คณะครุศาสตร์ อ.ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน รายละเอียด
2 คณะครุศาสตร์ งานบริหารทั่วไป อ.ดร.นิพิฐพนธ์ นันทะวงศ์ รายละเอียด
3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผศ.ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์ รายละเอียด
4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล รายละเอียด
5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผศ.ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์ รายละเอียด
6 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล รายละเอียด
7 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผศ.ดร.ฤๅชุตา เนตรจัด รายละเอียด
8 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดร.สมชาย บุญศิริเภสัช รายละเอียด
9 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา อ.ณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ รายละเอียด
10 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา อ.อิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ รายละเอียด
11 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา ดร.เกศนีย์ อิ่นอ้าย รายละเอียด
12 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา รายละเอียด
13 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร รายละเอียด
14 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา ผศ.ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา รายละเอียด
15 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา ผศ.ดร.เยาวทิวา นามคุณ รายละเอียด
16 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา นายวิทเอก สว่างจิตร รายละเอียด
17 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล รายละเอียด
18 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา ผศ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ รายละเอียด
19 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นางสาวมนตา รัตนจันทร์ รายละเอียด
20 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นางสาวรติรส ก้อนเงิน รายละเอียด
21 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นางสาววิไลวรรณ กลิ่นถาวร รายละเอียด
22 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นางสาวศิริพร วงค์ตาคำ รายละเอียด
23 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ รายละเอียด
24 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นางอรทัย เลาอลงกรณ์ รายละเอียด
25 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รศ.ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว รายละเอียด
26 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว รายละเอียด
27 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ผศ.ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง รายละเอียด
28 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ นายปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ รายละเอียด
29 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์ รายละเอียด
30 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก รายละเอียด