ข้อมูลสถิติงบประมาณวิจัย
สถิติงบประมาณวิจัย จำแนกตามประเภทงบประมาณวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ 2558 - 2565
1370 โครงการ
ผลงานวิจัย
414 ท่าน
นักวิจัย
สถิติงบประมาณวิจัย จำแนกตามประเภทงบประมาณวิจัย ย้อนหลัง 3 ปี
ตารางแสดงข้อมูลงบประมาณวิจัย จำแนกตามประเภทงบประมาณวิจัย ย้อนหลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ งบประมาณภายใน งบประมาณภายนอก สมทบทุน รวม
2565935,000.036,619,999.940.000.00 7,554,999.97
25648,844,800.02100,000.000.002,156,646.95 11,101,446.97
256311,116,999.976,802,749.950.001,500.00 17,921,249.92
รวม 20,896,800.0213,522,749.890.002,158,146.95 36,577,696.86