ข้อมูลสถิติงบประมาณวิจัย
สถิติงบประมาณวิจัย จำแนกตามประเภทงบประมาณวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ 2558 - 2566
1391 โครงการ
ผลงานวิจัย
417 ท่าน
นักวิจัย
สถิติงบประมาณวิจัย จำแนกตามประเภทงบประมาณวิจัย ย้อนหลัง 3 ปี
ตารางแสดงข้อมูลงบประมาณวิจัย จำแนกตามประเภทงบประมาณวิจัย ย้อนหลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ งบประมาณภายใน งบประมาณภายนอก สมทบทุน รวม
25660.00431,000.010.000.00 431,000.01
2565935,000.036,619,999.940.000.00 7,554,999.97
25648,844,800.02100,000.000.002,156,646.95 11,101,446.97
รวม 9,779,800.057,150,999.950.002,156,646.95 19,087,446.95