ข้อมูลสถิติงบประมาณวิจัย
สถิติงบประมาณวิจัย จำแนกตามประเภทงบประมาณวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ 2558 - 2567
1586 โครงการ
ผลงานวิจัย
437 ท่าน
นักวิจัย
สถิติงบประมาณวิจัย จำแนกตามประเภทงบประมาณวิจัย ย้อนหลัง 3 ปี
ตารางแสดงข้อมูลงบประมาณวิจัย จำแนกตามประเภทงบประมาณวิจัย ย้อนหลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ งบประมาณภายใน งบประมาณภายนอก สมทบทุน รวม
25670.00660,000.000.00 660,000.00
2566899,999.9452,522,801.020.000.00 53,422,800.96
2565935,000.0342,103,936.360.000.00 43,038,936.39
รวม 1,834,999.9795,286,737.380.000.00 97,121,737.35