ข้อมูลสถิติงบประมาณวิจัย
สถิติงบประมาณวิจัย จำแนกตามประเภทงบประมาณวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ 2558 - 2565
1344 โครงการ
ผลงานวิจัย
408 ท่าน
นักวิจัย
สถิติงบประมาณวิจัย จำแนกตามประเภทงบประมาณวิจัย ย้อนหลัง 3 ปี
ตารางแสดงข้อมูลงบประมาณวิจัย จำแนกตามประเภทงบประมาณวิจัย ย้อนหลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ งบประมาณภายใน งบประมาณภายนอก สมทบทุน รวม
2565850,000.046,119,999.950.000.00 6,969,999.99
25648,844,800.020.000.002,150,228.95 10,995,028.97
256311,109,999.976,802,749.950.00 17,912,749.92
รวม 20,804,800.0312,922,749.900.002,150,228.95 35,877,778.88