ข้อมูลเครือข่าย MOU
ล้าง
ลำดับ โครงการ MOU คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประเภทการสนับสนุน วันที่ทำความร่วมมือ รายละเอียด
1 ความร่วมมือทางวิชาการด้านกิจกรรมเครือข่ายบริการวิชาการแก่สังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการ 31/10/2560 รายละเอียด
2 ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการ 24/10/2560 รายละเอียด
3 ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการ 29/06/2560 รายละเอียด
4 ความร่วมมือระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการ 05/06/2560 รายละเอียด
5 ความร่วมมือทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการ 02/02/2560 รายละเอียด
6 ความร่วมมือทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการ 02/07/2558 รายละเอียด
7 การขับเคลื่อนและร่วมกันดำเนินงาน โรงเรียนผู้สูงวัย ใส่ใจผู้สูงอายุวัดศรีหลวง ตำบลแจ้ห่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการ 11/11/2558 รายละเอียด
8 ความร่วมมือทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจัย 26/08/2558 รายละเอียด
9 การพัฒนาพลังงานทดแทน เกษตร, ชลประทาน - อาหารและสิ่งแวดล้อม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการ 06/03/2558 รายละเอียด
10 ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการ 15/12/2558 รายละเอียด
11 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและบริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริการวิชาการ 23/07/2561 รายละเอียด
12 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา โรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนกิ่วลมวิทยา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริการวิชาการ 24/07/2561 รายละเอียด
13 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวแต๋นลำปางในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา คณะเทคโนโลยีการเกษตร บริการวิชาการ 09/06/2017 รายละเอียด
14 การส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวแต๋นลำปาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร บริการวิชาการ 09/03/2017 รายละเอียด
15 การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตนวัตกรรมและธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร บริการวิชาการ 09/03/2017 รายละเอียด