ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 - 2567
โครงการวิจัย
1,584
โครงการ
นักวิจัย
442
ท่าน
ผลงานเผยแพร่
708
งาน
โครงการวิจัยต่อปี
บริการวิชาการ
189
ครั้ง
เครือข่าย MOU
15
ครั้ง
ส่งเสริมงานวิจัย
23
ครั้ง
ค่าเฉลี่ยโครงการวิจัยต่อนักวิจัย
11
โครงการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง