รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ natsinee1984@gmail.com
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 แผนงานวิจัยเรื่อง : การจัดการระบบ บำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชนในพื้นที่ ริมแม่น้ำวัง อ.เมือง จ.ลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การออกแบบและพัฒนาชุดเครื่องมือควบคุมหุ่นยนต์กล่องกระดาษสำหรับเด็กและเยาวชน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคลของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ กรณีศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาแผนที่อัจฉริยะและแอพพลิเคชั่น โดยใช้ เทคโนโลยีเออาร์โค๊ด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาโปรแกรมแสดงผลคะแนนบาสเก็ตบอล และเวลา 24 วินาที มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 ระบบบริหารจัดการ การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ออนไลน์ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อย 3 การยกระดับการตลาดดิจิทัลด้วยสื่อสังคมออนไลน์เพื่อความได้เปรียบทางการค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 แผนงานวิจัยเรื่อง : การจัดการระบบ บำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชนในพื้นที่ ริมแม่น้ำวัง อ.เมือง จ.ลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
4 การออกแบบและพัฒนาชุดเครื่องมือควบคุมหุ่นยนต์กล่องกระดาษสำหรับเด็กและเยาวชน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทางรถม้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาจีน 2563 นักวิจัยร่วม
6 การพยากรณ์แนวโน้มด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิควิธีการทำเหมืองข้อมูล 2561 นักวิจัยร่วม
7 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคลของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ กรณีศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การพัฒนาแผนที่อัจฉริยะและแอพพลิเคชั่น โดยใช้ เทคโนโลยีเออาร์โค๊ด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การพัฒนาโปรแกรมแสดงผลคะแนนบาสเก็ตบอล และเวลา 24 วินาที มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 ระบบสินค้าคงคลังโดยใช้คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยวขนาดเล็กสำหรับสถานประกอบการ : กรณีศึกษาโรงงานน้ำดื่มทิพย์เขลางค์ 2559 นักวิจัยร่วม
11 การประยุกต์สมองกลฝังตัวเพื่อค้นหาช่องสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 2559 นักวิจัยร่วม
12 ระบบบริหารจัดการ การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ออนไลน์ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 การพัฒนาโหลดอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัว 2558 นักวิจัยร่วม
14 การออกแบบและสร้างแขนกลเสมือนจริงแบบสามแกนด้วย MATLAB โดยใช้วิธีการควบคุมแบบ inverse kinematic 2558 นักวิจัยร่วม
15 จัดแสดงและพัฒนาหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เซรามิกจังหวัดลำปางด้วยเว็บไซต์ 2558 นักวิจัยร่วม
16 ระบบบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาชุดเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ ควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัว 0 ผู้ร่วม
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน