รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ pornanan.b@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การเตรียมแอคทีฟฟิลม์เจลาตินที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากจามจุรีเพื่อยับยั้งเชื้อ Aspergillus flavus ที่ก่อโรคในกระเทียม 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ผลของไซโทไคนินต่อการงอกและ การเจริญเติบโตของข้าวสายพันธุ์ กข 49 ที่ปลูกในภาวะเครียดจากความเค็ม 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาระบบกรองน้ำครัวเรือนสำหรับชุมชนห่างไกลแบบยั่งยืน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ผลของจิบเบอเรลลินต่อการส่งเสริมการเจริญของหลอดละอองเรณูลำไยพันธุ์อีดอภายใต้สภาพอุณหภูมิสูง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
5 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลึกแคลเซียมออกซาเลตและปริมาณออกซาเลตในพืชผักบางชนิดที่นำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 ผลของ Cypermethrin และ Carbendazim ที่มีต่อความมีชีวิตของละอองเรณู การสร้างหลอดละอองเรณู และการติดผลของถั่วฝักยาว 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 อิทธิพลของช่วงแสงแบบต่างๆต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพของเมล็ดทานตะวันงอก 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การเตรียมแอคทีฟฟิลม์เจลาตินที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากจามจุรีเพื่อยับยั้งเชื้อ Aspergillus flavus ที่ก่อโรคในกระเทียม 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการย่อย 3 การยกระดับผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากขิงบ้านผาแดงสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 2566 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางสำหรับบำรุงริมฝีปากจากสารสกัดเชียงดาในชุมชน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2565 นักวิจัยร่วม
4 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ กระบวนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงครั่งภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
5 โครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านชนิดพ่นเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย 2565 นักวิจัยร่วม
6 ผลของไซโทไคนินต่อการงอกและ การเจริญเติบโตของข้าวสายพันธุ์ กข 49 ที่ปลูกในภาวะเครียดจากความเค็ม 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 ศักยภาพของสมุนไพรและการยกระดับการใช้พืชสมุนไพรเพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์เวชสำอางของชุมชนตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
8 การประเมินศักยภาพด้านความหลากหลายของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางคุณภาพสูงของชุมชนตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
9 ผลของจิบเบอเรลลินต่อการส่งเสริมการเจริญของหลอดละอองเรณูลำไยพันธุ์อีดอภายใต้สภาพอุณหภูมิสูง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
10 การพัฒนาระบบกรองน้ำครัวเรือนสำหรับชุมชนห่างไกลแบบยั่งยืน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 การพัฒนาสารสกัดเข้มข้นสำหรับเวชสำอางจากเห็ดเยื่อไผ่และสมุนไพรของชุมชนในอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
12 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลึกแคลเซียมออกซาเลตและปริมาณออกซาเลตในพืชผักบางชนิดที่นำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 ผลของ Cypermethrin และ Carbendazim ที่มีต่อความมีชีวิตของละอองเรณู การสร้างหลอดละอองเรณู และการติดผลของถั่วฝักยาว 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 อิทธิพลของช่วงแสงแบบต่างๆต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพของเมล็ดทานตะวันงอก 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
15 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีกิจกรรมเด่นในการย่อยสลายซังข้าวโพด 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ราปนเปื้อนกระเทียมตัดแต่งในตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 0 ผู้ร่วม
2 Isolation of bacteria contaminated in plant tissue cultures and theirs effect on mungbean (Vigna radiata) growth 0 ผู้ร่วม
3 Adverse effects of carbendazim on pollen morphology, viability and tube growth of Super Hot chili 0 หัวหน้า
4 Adverse effects of carbendazim on pollen morphology, viability and tube growth of Super Hot chili 0 หัวหน้า
5 The effects of spoiled milk on the mortality of Plutella xylostella larvae and Tenebrio molitor larvae 0 ผู้ร่วม
6 The effects of cypermethrin and carbendazim on pollen viability and fruit set in yard long bean cv. Nuae Thong 9 0 หัวหน้า
7 การใช้แสงอัลตราไวโอเลตเพื่อกระตุ้นความสามารถในการต้านอนุมูล อิสระและสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในต้นอ่อนทานตะวัน 0 หัวหน้า
8 ผลการใช้เศษเหลือทิ้งทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง 0 ผู้ร่วม
9 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวเหนียวดำในจังหวัดลำปาง โดยใช้เทคนิค RAPD 0 ผู้ร่วม
10 การใช้ Cobalt chloride และน้ำตาลซูโครสเพื่อยืดอายุการปักแจกันของดอกกุหลาบที่ผ่านการดัดแปลงสี 0 ผู้ร่วม
11 การยืดอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่ด้วยเจลาตินและ กรดซิตริก 0 หัวหน้า
12 Impact of hot water soaking on antioxidant enzyme activities and some qualities of storage tomato fruits 0 หัวหน้า
13 สัณฐานวิทยาและความหนาแน่นของผลึกแคลเซียมออกซาเลตในผักบางชนิดที่เป็นเครื่องเคียงของลาบพื้นเมืองภาคเหนือ 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน