รายงานข้อมูลนักวิจัย
ดร.เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์ สังกัด คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม: ศึกษากรณี ชุมชนซึ่งเป็นภูมิลำเนาของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 คุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน ศตวรรษที่ 21 จากการรับรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพศูนย์ส่งเสริมสุนทรียะเพื่อผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงสุนทรียะโดยการมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
3 การธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม: ศึกษากรณี ชุมชนซึ่งเป็นภูมิลำเนาของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 คุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน ศตวรรษที่ 21 จากการรับรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน