รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดลฤดี สุขใจ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ dondee@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาดาราศาสตร์ตามกรอบ TPACK Model ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การวัดค่าสัมประสิทธิ์การลดลงของแสงดาวจากชั้นบรรยากาศของโลกด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การสำรวจท้องฟ้าโดยใช้กล้อง DSLR ร่วมกับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาดาราศาสตร์ตามกรอบ TPACK Model ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การเปรียบเทียบอุณภูมิจากเซนเซอร์และเทอร์โมมิเตอร์ในกระบวนการผลิตลูกชิ้น 2566 นักวิจัยร่วม
3 โครงการย่อยที่ 1 โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ 2566 นักวิจัยร่วม
4 การศึกษาการปล่อยและการดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อเข้าสู่สังคมมหาวิทยาลัยสีเขียว 2566 นักวิจัยร่วม
5 การศึกษาลักษณะของบรรยากาศโลกเหนือหอดูดาวในประเทศไทย 2566 นักวิจัยร่วม
6 การศึกษาวิจัยชั้นแนวหน้าในเชิงฟิสิกส์และเคมีบรรยายกาศและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพและความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย 2566 นักวิจัยร่วม
7 การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนคนวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
8 การวัดค่าสัมประสิทธิ์การลดลงของแสงดาวจากชั้นบรรยากาศของโลกด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การสำรวจท้องฟ้าโดยใช้กล้อง DSLR ร่วมกับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 การศึกษาเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมที่ความเร็วต่ำ 2559 นักวิจัยร่วม
11 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การทดสอบหาผลของความเร็วรอบต่อประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการค่ายดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์บรรยากาศ 2560 ผู้ร่วม
2 ค่ายดาราศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้า