รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ nathdanai@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์การบริหารส่วนตำบล: ความคิดเห็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การจัดการชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือน ตำบล กล้วยแพะ และ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 แนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์การบริหารส่วนตำบล: ความคิดเห็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การจัดการชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือน ตำบล กล้วยแพะ และ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 แนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาข้อกําหนดเฉพาะการจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลําปาง. 2565 ผู้ร่วม
2 แนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบภายใต้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ 0 หัวหน้า
3 การจัดการชุมชน: การ พัฒนาระดับฐานรากในมิติ รัฐประศาสนศาสตร์. 0 หัวหน้า
4 ความปรกติใหม่: การ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตภายใต้วิกฤติโควิด-19 ของประเทศไทย 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการบริการวิชาการ ภายใต้แนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) 2561 ผู้ร่วม