รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.แดน กุลรูป สังกัด คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ dan@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ผลกระทบของสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การจัดการกำไรของบริษัทที่เสนอขายหุ้นใหม่ แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก : หลักฐาน เชิงประจักษ์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ความเชี่ยวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรมของผู้สอบบัญชีกับการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ทศวรรษของการติดตามการจัดการกำไรผ่านรายการตามเกณฑ์คงค้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การจัดการรายงานทางการเงินของกองทุนชุมชนตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาสูตรอาหารไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนการผลิต ด้วยแหนแดง 2566 นักวิจัยร่วม
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากพืชท้องถิ่น ของกลุ่มเกษตรกร ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2566 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนาสูตรอาหารเป็ดไข่ด้วยเศษเหลือจากการแปรรูปปลาดุก ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทเอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด 2566 นักวิจัยร่วม
4 โครงการย่อยที่ 2 การยกระดับศักยภาพทางการธุรกิจของรถพุ่มพวงด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 2566 นักวิจัยร่วม
5 โครงการย่อยที่ 2 โมเดลการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
6 การเปรียบเทียบแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี : กรณีศึกษาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีทางการบัญชี 2565 นักวิจัยร่วม
7 ผลกระทบของสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การจัดการกำไรของบริษัทที่เสนอขายหุ้นใหม่ แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก : หลักฐาน เชิงประจักษ์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์โดยกระบวนการกลุ่มและการแปรรูปด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
10 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผักปลอดสารพิษด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้และกระบวนการจัดการกลุ่มสำหรับส่งเสริมให้เกิดกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
11 ความเชี่ยวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรมของผู้สอบบัญชีกับการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 ทศวรรษของการติดตามการจัดการกำไรผ่านรายการตามเกณฑ์คงค้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 การพัฒนาแนวทางการผลิตน้ำพริกลาบของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารและยา 2563 นักวิจัยร่วม
14 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการสอบทานงานสอบบัญชีกับการบรรลุเป้าหมายของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 2559 นักวิจัยร่วม
15 การจัดการรายงานทางการเงินของกองทุนชุมชนตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
16 การพัฒนาประสิทธิผลของระบบบัญชีสู่แนวปฏิบัติทางภาษีสำหรับสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋น บ้านหนองหล่าย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
17 แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน : กรณีศึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้างจำกัด ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การบัญชีขั้นต้น 2 2566 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน