รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ Kedthips@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สำหรับนักศึกษาครู 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาหลักสูตรโค้ดดิ้งตามแนวการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาหลักสูตรโค้ชชิ่งโค้ดดิ้ง สำหรับข้าราชการครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตด้านอาชีพกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ส้าน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนปริยัติธรรม จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สำหรับนักศึกษาครู 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนาหลักสูตรโค้ดดิ้งตามแนวการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาหลักสูตรโค้ชชิ่งโค้ดดิ้ง สำหรับข้าราชการครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาแอปพลิเคชันจำลองแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย 2563 นักวิจัยร่วม
6 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมของวัยกลางคนในการเตรียมตัวเข้าสู่วัยชรายุค 4.0 2563 นักวิจัยร่วม
7 การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพใจโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการของผู้สูงอายุตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
8 การเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวในการส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุโดยการใช้โปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่ม 2561 นักวิจัยร่วม
9 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตด้านอาชีพกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ส้าน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการยังชีพกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านแม่ส้าน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
11 การพัฒนาสื่อ e-Learning ผีปู่ย่า สื่อสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน 2559 นักวิจัยร่วม
12 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนปริยัติธรรม จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาหลักสูตรผ้าทอกี่คำบ้านน้ำหลง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้า
2 The development of social interaction for early childhood in Lampang province by using virtual reality application. 2566 ผู้ร่วม
3 การพัฒนาแอปพิเคชันจำลองแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย 0 ผู้ร่วม
4 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมของวัยกลางคนในการเตรียมตัวเข้าสู่วัยชรายุค 4.0 2565 ผู้ร่วม
5 การพัฒนาหลักสูตรโค้ชชิ่งโค้ดติ้ง สำหรับข้าราชการครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้า
6 การพัฒนาหลักสูตรโค้ชชิ่งโค้ดติ้ง สำหรับข้าราชการครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้า
7 การพัฒนาหลักสูตรโค้ชชิ่งโค้ดติ้ง สำหรับข้าราชการครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน