รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ตุลาภรณ์ แสนปรน สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ saenpron_ann@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 วรรณกรรมใบลาน : การปริวรรตและการจัดการข้อมูลทางวัฒนธรรมด้วยระบบ QR CODE กับการมีส่วนร่วมของชุมชนวัดท่าแทน ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การวิเคราะห์คัมภีร์ใบลานวัดในเขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 วรรณกรรมใบลาน : การปริวรรตและการจัดการข้อมูลทางวัฒนธรรมด้วยระบบ QR CODE กับการมีส่วนร่วมของชุมชนวัดท่าแทน ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การปริวรรตคัมภีร์ใบลานวัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
3 การวิเคราะห์คัมภีร์ใบลานวัดในเขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การสำรวจความต้องการในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัดในเขตอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้า
2 ตำนานเมืองล่ม : ภูมิปัญญากับสื่อความหมายด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน