รายงานข้อมูลนักวิจัย
ดร.เกศนีย์ อิ่นอ้าย สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ KESANEE@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาทักษะทางปัญญาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การเสริมสร้างศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมมือรวมพลังเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาสมรรถนะการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นสูงของครู โดยใช้เทคนิคร่วมแรงรวมพลัง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนนำร่องในเขตอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาทักษะทางปัญญาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ด้วยตำราอิเล็กทรอนิกส์ คลิปการสอนติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 2565 นักวิจัยร่วม
3 การเสริมสร้างศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมมือรวมพลังเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาสมรรถนะการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นสูงของครู โดยใช้เทคนิคร่วมแรงรวมพลัง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในกองกำกับ 33 จังหวัดเชียงใหม่ 2563 นักวิจัยร่วม
6 รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
7 การสร้างชุดกิจกรรมการจัดการความเครียดของวัยรุ่น 2560 นักวิจัยร่วม
8 การพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนนำร่องในเขตอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การพัฒนาโปรแกรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนชนเผ่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2558 นักวิจัยร่วม
10 การพัฒนาระบบเครือข่ายออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการดำเนินงานวิจัยของครูในจังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน