รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ chanan18@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาสื่ออันปลั๊กโคดดิ้ง วิชา วิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การประเมินศักยภาพด้านความหลากหลายของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางคุณภาพสูงของชุมชนตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้โปรแกรมอันปลั๊ก สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสพม.35 จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาสื่อการสอน ภาษาล้านนา ด้วยโปรแกรม E-bookโรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาสื่ออันปลั๊กโคดดิ้ง วิชา วิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : รูปแบบการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากให้พ้นขีดความยากจนอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
3 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การพัฒนาสื่อ มัลดิมีเดียเชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่และทุนชุมชน ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 2565 นักวิจัยร่วม
5 การประเมินศักยภาพด้านความหลากหลายของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางคุณภาพสูงของชุมชนตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อจัดการข้อมูลชุมชน ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
7 การเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสู่สังคมผู้สูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
8 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้โปรแกรมอันปลั๊ก สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเครื่องมือทางปัญญารายวิชาวิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
10 การศึกษาผลการพัฒนาครูในการทำวิจัยชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online 2563 นักวิจัยร่วม
11 การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2 2563 นักวิจัยร่วม
12 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนครู 2562 นักวิจัยร่วม
13 การเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวในการส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุโดยการใช้โปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่ม 2561 นักวิจัยร่วม
14 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ โดยการจัดการความรู้ สำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านห้วยมะเกลือ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
15 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับครู ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ลำปาง เขต 2 2560 นักวิจัยร่วม
16 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสพม.35 จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
17 การพัฒนาสื่อการสอน ภาษาล้านนา ด้วยโปรแกรม E-bookโรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
18 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ โภชนาการเด็กสมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฏีคอนสตัคติวิสต์หน่วยการเรียนรู้อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลและชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 0 ผู้ร่วม
2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 หน่วยการเรียนรู้หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย. 0 ผู้ร่วม
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ครุศาสตร์วิจัย 2561/ NACE 2018 : สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2561 หัวหน้า