รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ achuajedton@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อย 3 การยกระดับผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากขิงบ้านผาแดงสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านชนิดพ่นเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 ผลของน้ำอิเล็คโตรไลต์ในการการยับยั้งเชื้อ Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในพริก 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อย 3 การยกระดับผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากขิงบ้านผาแดงสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ชุดโครงการ :การบูรณาการเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตขิงแบบครบวงจร 2566 นักวิจัยร่วม
3 โครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านชนิดพ่นเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
4 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ กระบวนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงครั่งภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
5 แผนงานวิจัยเรื่อง : นวัตกรรมสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
6 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
7 ผลของน้ำอิเล็คโตรไลต์ในการการยับยั้งเชื้อ Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในพริก 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การประยุกต์ใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแผ่นบางเพื่อการวิเคราะห์และแยกกลุ่มสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงเชิงคุณภาพในผักเพื่อพัฒนาเป็นชุดทดสอบภาคสนาม 2563 นักวิจัยร่วม
9 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้สารสกัดจากเชียงดาอินทรีย์เพื่อควบคุมโรคและยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำพอกไม้สีทอง 2563 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 Adverse effects of carbendazim on pollen morphology, viability and tube growth of Super Hot chili 0 ผู้ร่วม
2 Ozone microbubbles disinfection technique to inactivate Penicillium digitatum in Suspension 0 หัวหน้า
3 Effect of Micro-bubbles Ozone for Inactivation of Escherichia coil O157:H7 on Fresh-cut Pineapple cv. Phu Lae 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน